ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie: 12 juli 2021

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Couture College: de modevakschool of docent, handelend onder de namen ‘Couture College’ en ‘Bolais’ en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32155120;
Cursist: de cursist die met Couture College een Overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Couture College en Cursist;
Cursus: de in de e-mail met vastgestelde cursusdata en het betalingsverzoek, en op de factuur vermelde cursus, workshop of (verzameling) lessen;
Cursusplek: de deelname van een specifieke Cursist aan een specifieke Cursus;
Les of Lessen: de afzonderlijke lessen die samen een Cursus vormen.

ARTIKEL 2 – GELDIGHEID VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere Overeenkomst tussen Couture College en Cursist waarop Couture College deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. Indien Couture College besluit af te wijken van één of meer onderdelen van deze voorwaarden, met overeenstemming van Cursist, blijven alle andere onderdelen onverminderd van kracht.

ARTIKEL 3 – ACCEPTATIE VOORWAARDEN & TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 1. Cursist ontvangt deze voorwaarden met de e-mail met de vastgestelde cursusdata en het betalingsverzoek voor deelname aan de Cursus. Door deelname op de vastgestelde cursusdata te bevestigen of door het cursustarief te voldoen, accepteert Cursist deze voorwaarden en komt de Overeenkomst tot stand.
 2. De Cursus, het cursustarief en de cursusdata & -tijden die staan vermeld in de e-mail met vastgestelde cursusdata en het betalingsverzoek zijn onderdeel van de Overeenkomst. Couture College en Cursist kunnen afspreken dat één of enkele cursusdata worden vastgelegd na aanvang van de eerste Les. Deze afspraak en de later, in overleg, vastgestelde cursusdata zijn onderdeel van de Overeenkomst.
 3. Wijzigingen in de Overeenkomst zijn alleen geldig na wederzijdse goedkeuring door Couture College en Cursist.

ARTIKEL 4 – RESERVERING CURSUSPLEK

 1. Een Cursusplek is tijdelijk gereserveerd voor een Cursist, indien deze Cursist deelname aan een Cursus met vastgestelde cursusdata per e-mail heeft bevestigd.
 2. Een Cursusplek is definitief gereserveerd, indien het door de Cursist verschuldigde cursustarief door Couture College is ontvangen.
 3. Zolang een Cursusplek niet definitief is gereserveerd, kan Couture College deze Cursusplek toewijzen aan een andere Cursist. Couture College zal hiertoe overgaan, indien zij het verschuldigde cursustarief niet heeft ontvangen vóór de vervaldatum, zoals vermeld in de e-mail met het betalingsverzoek.

ARTIKEL 5 – DEELNAME AAN CURSUS EN LESSEN

 1. Cursist kan alleen deelnemen aan een Cursus indien Couture College het verschuldigde cursustarief voorafgaand aan de datum van de eerste Les heeft ontvangen.
 2. Cursist neemt niet deel aan Lessen als Cursist in thuisquarantaine dient te gaan volgens de op dat moment geldende regels van de overheid en het RIVM rond het coronavirus Covid-19. Couture College kan Cursist de (verdere) toegang tot de cursuslokatie weigeren wanneer zij merkt dat Cursist hiermee in strijd handelt, bijvoorbeeld bij het vertonen van bepaalde gezondheidsklachten.
 3. Cursist heeft geen recht op het inhalen van door Cursist gemiste Les of Lessen. Lesdata zijn beperkt tot de vastgestelde cursusdata.
 4. Indien Couture College een Les niet geeft op een vastgestelde datum vanwege redenen van overmacht, wordt deze Les verzorgd op een andere datum. In overleg met de deelnemende Cursisten wordt een nieuwe cursusdatum vastgesteld.

ARTIKEL 6 – ANNULERING DOOR COUTURE COLLEGE NA TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 1. Couture College kan besluiten dat de in de Overeenkomst vermelde Cursus niet wordt gegeven of dat Cursist niet kan deelnemen aan deze Cursus. In dit geval ontvangt Cursist het betaalde cursustarief retour. Reden voor annulering is meestal een te klein aantal deelnemers vanwege afzegging. Binnen 5 werkdagen voorafgaand aan de eerste Les annuleert Couture College alleen nog vanwege gewichtige redenen.
 2. Indien Couture College na aanvang van de Cursus een deel van de Cursus annuleert, ontvangt de Cursist een evenredig deel van het cursustarief retour. Couture College zal alleen vanwege gewichtige redenen overgaan tot annulering na aanvang van de Cursus.
 3. Couture College zal annuleren via een e-mail naar Cursist, eventueel aangevuld met telefonische communicatie.

ARTIKEL 7 – ANNULERING DOOR CURSIST NA TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 1. De Cursist die deelname aan de in de Overeenkomst vermelde Cursus annuleert tot vier weken voorafgaand aan de datum van de eerste Les, betaalt €20,- administratiekosten.
 2. De Cursist die deelname aan de in de Overeenkomst vermelde Cursus annuleert in de periode van vier tot twee weken voorafgaand aan de datum van de eerste Les, betaalt 40% van het cursustarief voor onkosten en gederfde inkomsten.
 3. De Cursist die deelname aan de in de Overeenkomst vermelde Cursus annuleert op of na de veertiende dag voorafgaand aan de datum van de eerste Les, zonder deelname aan een Les, betaalt 75% van het cursustarief voor onkosten en gederfde inkomsten.
 4. De Cursist die zonder annulering en zonder deelname aan een Les afziet van deelname aan de in de Overeenkomst vermelde Cursus, betaalt 75% van het cursustarief voor onkosten en gederfde inkomsten.
 5. De Cursist die het cursustarief heeft betaald en met of zonder annulering afziet van deelname, zonder deelname aan een Les, ontvangt het betaalde cursustarief retour met aftrek van administratiekosten, onkosten en gederfde inkomsten, zoals vermeld in de artikelen 7.1 t/m 7.4.
 6. De Cursist die heeft deelgenomen aan tenminste één Les van de Cursus en afziet van deelname van één of meerdere Lessen daarvoor of daarna, betaalt 100% van het cursustarief voor onkosten, gederfde inkomsten, loon en cursusmaterialen.
 7. De Cursist aan wie op verzoek (een deel van) het bij de cursus behorende lesmateriaal is toegestuurd, wordt geacht deel te hebben genomen aan de cursus. Deze Cursist betaalt 100% van het cursustarief voor onkosten, gederfde inkomsten, loon en cursusmaterialen.
 8. De Cursist zoals genoemd in de artikelen 7.6 en 7.7 kan de resterende cursusmaterialen ontvangen voor mogelijke zelfstudie van (een deel van) de lesstof.
 9. De Cursist kan uitsluitend annuleren via een e-mail naar info@couturecollege.nl.

ARTIKEL 8 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Couture College behoudt zich het intellectuele eigendom voor van haar digitale en papieren cursusmaterialen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en beschrijvingen, en van haar monsters, stalen, modellen en gerealiseerd maatwerk.
 2. Cursist mag het materiaal waarop recht van intellectuele eigendom rust, niet verveelvoudigen, openbaar maken, delen met derden of exploiteren zonder schriftelijke toestemming van Couture College.
 3. Het maken van foto’s, video-opnamen en geluidsopnamen op de cursuslokatie is niet toegestaan zonder expliciete toestemming van Couture College.

ARTIKEL 9 – MATERIALEN

 1. Van Couture College gekochte materialen kunnen niet worden geruild of teruggebracht. Wettelijke garantie is van toepassing.
 2. De prijs van gekochte materialen dient, zonder andersluidende afspraak hierover, bij aankoop contant te worden voldaan of voorafgaand aan levering op rekening van Couture College te staan.

ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. Deelname aan de Lessen of andere activiteiten van Couture College is geheel op eigen risico. Couture College sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie waar de cursus wordt gegeven, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.
 2. Couture College is niet aansprakelijk voor schade aan en het verdwijnen of zoekraken van eigendommen en goederen van Cursist.
 3. De Cursist is aansprakelijk voor moedwillig door Cursist aangebrachte schade aan de eigendommen van Couture College of de locatie.