ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie: juli 2019

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Couture College: de modevakschool of docent, handelend onder de namen ‘Couture College’ en ‘Bolais’ en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32155120;
Cursist: de cursist die met Couture College een Overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Couture College en Cursist;
Cursus: de in de e-mail met vastgestelde cursusdata en op de factuur vermelde cursus, workshop of (verzameling) lessen;
Cursusplek: de deelname van een specifieke Cursist aan een specifieke Cursus;
Les of Lessen: de afzonderlijke lessen die samen een Cursus vormen.

ARTIKEL 2 – GELDIGHEID VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere Overeenkomst tussen Couture College en Cursist waarop Couture College deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. Indien Couture College besluit af te wijken van één of meer onderdelen van deze voorwaarden, met overeenstemming van Cursist, blijven alle andere onderdelen onverminderd van kracht.

ARTIKEL 3 – ACCEPTATIE VOORWAARDEN & TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 1. Cursist ontvangt deze voorwaarden tegelijkertijd met de vastgestelde cursusdata en met de factuur voor de Cursus. Door de vastgestelde cursusdata te bevestigen of door betaling van de factuur accepteert Cursist deze voorwaarden en komt de Overeenkomst tot stand.
 2. De Cursus, het cursustarief en de cursusdata & -tijden staan vermeld in de e-mail met vastgestelde cursusdata en op de factuur en zijn onderdeel van de Overeenkomst. Couture College legt eventuele niet in de Overeenkomst vastgestelde Lessen zo snel mogelijk na aanvang van de Cursus vast, in overleg met de deelnemende Cursisten.
 3. Wijzigingen in de Overeenkomst zijn alleen geldig na wederzijdse goedkeuring door Couture College en Cursist.

ARTIKEL 4 – RESERVERING CURSUSPLEK

 1. Een Cursusplek is tijdelijk gereserveerd voor een Cursist, indien deze Cursist deelname aan een Cursus met vastgestelde cursusdata per e-mail heeft bevestigd.
 2. Een Cursusplek is definitief gereserveerd, indien het door de Cursist verschuldigde cursustarief door Couture College is ontvangen.
 3. Zolang een Cursusplek niet definitief is gereserveerd, kan Couture College deze Cursusplek aan een andere Cursist toewijzen. Couture College zal hiertoe overgaan, indien zij het verschuldigde cursustarief niet vóór de op de factuur vermelde vervaldatum heeft ontvangen. De vervaldatum op de factuur wordt in principe gesteld op 28 dagen voorafgaand aan de datum van de eerste Les.

ARTIKEL 5 – DEELNAME AAN CURSUS EN LESSEN

 1. Cursist kan alleen deelnemen aan een Cursus indien Couture College het verschuldigde cursustarief voorafgaand aan de eerste Les heeft ontvangen.
 2. Cursisten hebben geen recht op het inhalen van gemiste Lessen.
 3. Indien Couture College een Les niet geeft op de geplande datum vanwege redenen van overmacht, wordt deze Les verzorgd op een andere datum. De nieuwe datum wordt bepaald in overleg met de deelnemende Cursisten.

ARTIKEL 6 – ANNULERING

 1. Couture College kan besluiten dat de in de Overeenkomst vermelde Cursus niet wordt gegeven of dat de Cursist niet kan deelnemen aan deze Cursus. In dit geval ontvangt de Cursist het hiervoor betaalde cursustarief retour.
 2. Indien Couture College na aanvang van de Cursus een deel van de Cursus annuleert, ontvangt de Cursist een evenredig deel van het cursustarief retour.
 3. De Cursist die deelname aan de in de Overeenkomst vermelde Cursus tot vier weken voorafgaand aan de datum van de eerste Les annuleert, betaalt €15,- administratiekosten. De Cursist ontvangt het betaalde cursustarief minus de verschuldigde kosten retour.
 4. De Cursist die deelname aan de in de Overeenkomst vermelde Cursus korter dan vier weken voorafgaand aan de datum van de eerste Les annuleert, betaalt 50% van het cursustarief voor administratiekosten en gederfde inkomsten. De Cursist ontvangt 50% van het betaalde cursustarief retour.
 5. De Cursist die deelname aan de in de Overeenkomst vermelde Cursus korter dan twee werkdagen voorafgaand aan de datum van de eerste Les annuleert, heeft geen recht op teruggave van (een deel van) het cursustarief.
 6. De Cursist die zonder annulering en zonder betaling afziet van deelname aan de in de Overeenkomst vermelde Cursus dient alsnog het cursustarief te betalen.
 7. De Cursist kan uitsluitend annuleren via een e-mail naar info@couturecollege.nl.

ARTIKEL 7 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Couture College behoudt zich het intellectuele eigendom voor van haar cursusmaterialen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen, monsters, stalen, modellen en gerealiseerd maatwerk.
 2. Cursist mag niet het materiaal waarop recht van intellectuele eigendom rust verveelvoudigen, openbaar maken, delen met derden of exploiteren zonder schriftelijke toestemming van Couture College.

ARTIKEL 8 – MATERIALEN

 1. Van Couture College gekochte materialen kunnen niet worden geruild of teruggebracht. Wettelijke garantie is van toepassing.
 2. De prijs van gekochte materialen dient, zonder andersluidende afspraak hierover, bij aankoop contant te worden voldaan.

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. Deelname aan de Lessen of andere activiteiten van Couture College is geheel op eigen risico. Couture College sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie waar de cursus wordt gegeven, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.
 2. Couture College is niet aansprakelijk voor schade aan en het verdwijnen of zoekraken van eigendommen en goederen van Cursisten.
 3. De Cursist is aansprakelijk voor moedwillig door Cursist aangebrachte schade aan de eigendommen van Couture College of de locatie.